15.10-15.11.2020

www.biennalezielonagora.pl

 
 

 
 

[ Scroll down for English ]

2020 Biennale Zielona Góra — Wracając do przyszłości
15.10—15.11.2020


Zielona Góra w latach 1963—1996 była miejscem dwóch cyklicznych wystaw — Wystawy i Sympozjum Złotego Grona oraz Biennale Sztuki Nowej, które chociaż opisane, nadal stanowią rodzaj tożsamościowego mitu. Czy ich specyfika może stanowić punkt wyjścia dla aktualnej dyskusji o polu sztuki, jego aktywnych i przeoczonych uczestniczkach i uczestnikach i towarzyszących im utopiach? Wracając do przyszłości to w takim samym stopniu opowieść o przeszłej przyszłości, jak i profetyczna wizja nowych przestrzeni społecznych.
2020 Biennale Zielona Góra to wystawy, sympozjum i program publiczny. Wydarzenie z udziałem kilkudziesięciu artystek i artystów dedykowane jest mikronarracjom i praktykom artystycznych sprzężonym z nową czasowością. Mowa o współczesnych kontekstach: masowych protestach w obronie zmarginalizowanych ciał, zrzucaniu z postumentów dotychczasowych bohaterów kolonialnej historii świata i przywracania pamięci o Innych oraz uświadamianiu sobie nieodwracalnych konsekwencji zmian klimatycznych. Innymi słowy wspólnych nam wszystkim doświadczeniach.


[ Harmonogram weekendu otwarcia ]


﹒czwartek 15.10.2020:
17:00 Wracając do przyszłości | otwarcie wystawy w Galerii Nowy Wiek | Muzeum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15
18:00 Oficjalne otwarcie 2020 Biennale Zielona Góra | Galeria BWA, Al. Niepodległości 19
19:00 Ania Nowak, To the Aching Parts! (Manifesto) | performans | balkon Muzeum Ziemi Lubuskiej, od strony ogrodu BWA


﹒piątek 16.10.2020
14:00 Wracając do... subiektywne narracje | dyskusja z udziałem Aleksandry Kubiak, Mai A Ngom i Ani Nowak, prowadzenie: Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, intro: Boba Group | Sala konferencyjna, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
16:00 Naprawa duszy, naprawa ciała | otwarcie wystawy + performans Ewy Zarzyckiej | Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
18:00 Baseline | prezentacja pracy Pauliny Komorowskiej-Birger i spotkanie z artystką | Galeria Rektorat, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9
19:00 Rooms | performans Nicholasa Grafii & Mikołaja Sobczaka | Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5


﹒sobota, 17.10.2020
11:00 Gęśnik | akcja Boba Group na rzece Gęśnik | start: Stary Kisielin ul. Kolejowa
12:00-17:00 Teraz! | sympozjum z udziałem Jakuba Banasiaka, Łukasza Białkowskiego, Beaty Frydryczak, Łukasza Guzka i Konrada Schillera | Sala konferencyjna, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
19:00 Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud | wykład performatywny Post Brothers | Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych, ul. Ogrodowa 52A wydarzenie odwołane


***


Wystawa główna, prezentowana w salach BWA oraz Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi obejmuje prace dwudziestu sześciu artystów, artystek i grup. To dzieła zarówno współczesnych twórców i twórczyń, jak i wybór archiwalnych prac z kolekcji muzealnych i prywatnych archiwów, które w całość wiąże aranżacja duetu Inside Job. Na Biennale realizacje pokazują również przedstawicielki i przedstawiciele zielonogórskiego środowiska. Wśród nich jest między innymi Paulina Komorowska-Birger, której pracę site-specific „Baseline” zobaczyć można w Galerii Rektorat oraz duet Boba Group, których akcja „Gęśnik”, stanie się punktem wyjścia do wystawy w Fundacji Salony. Program uzupełnia kuratorowana przez Alicję Lewicką-Szczegółę, ekspozycja „Naprawa Duszy, Naprawa Ciała”, która skupi się na autorefleksyjnej obserwacji życia codziennego przez pracujące na wydziałach sztuki artystki-akademiczki oraz rozgrywająca się w różnych częściach miasta, wchłaniające prace i urbanistyczną tkankę, performatywna wystawa-instalacja „All She Said About the Future” przygotowana przez Romualda Demidenko. Częścią projektu jest też sympozjum krytyczek i krytyków, historyków i historyczek sztuki, kuratorowane przez Artura Pastuszka i poświęcone zawieszeniu pomiędzy uzgodnioną narracją, a intencjonalnością prognozy oraz rozpisany na cały czas trwania Biennale program publiczny „Nieszporki, zadumki”. Ten cykl performatywnych wieczorków złoży się w jedną opowieść o słuchaniu i wspólnym przeżywaniu straty, żałoby, traumy i przemocy, ale też mocy transgresji.


Weekendowi otwarcia towarzyszyć będzie szereg spotkań, dyskusji i performensów. Wtedy też na stronie www.biennalezielonagora.pl opublikowany zostanie wirtualny przewodnik po wystawach oraz teksty uzupełniające. Podsumowaniem Biennale będzie publikacja pod redakcją Ani Batko z tekstami Doroty Jagody Michalskiej i Agaty Pyzik oraz specjalnymi materiałami uczestniczących w wydarzeniu artystów i artystek.


Artystki i artyści:
Agata Zbylut, Aleksandra Kubiak, Ania Nowak, Anna Gapińska - Myszkiewicz, Basia Bańda, Boba Group (Yulia Drozdek, Vasilisa Nezabarom), Doireann O'Malley, Domie, Dominika Olszowy, Druga Grupa, Elżbieta Jabłońska, Emeline Depas, Ewa Zarzycka, Erna Rosenstein, Henryk Morel, Inside Job (Ula Lucińska & Michał Knychaus), Ina Valentinova, Izabella Gustowska, Jerzy Rosołowicz, Joanna Imielska, Liliana Piskorska, Maja ∀. Ngom, Magdalena Gryska, Marian Bogusz, Marian Szpakowski, Martyna Miller, Michał Bujnicki, Monika Misztal, Natalia LL, Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, Paulina Komorowska-Birger, Piotr Łakomy, Post Brothers, Przemek Pyszczek, Radosław Czarkowski, Stanisław Antosz, Stefan Papp, Stefan Słocki, Tadeusz Brzozowski, Tatjana Danneberg, Wanda Gołkowska, Zenon Polus, Zbigniew Szymoniak


Zespół kuratorski:
Alicja Lewicka-Szczegóła, Romuald Demidenko, Wojciech Kozłowski, Tomek Pawłowski-Jarmołajew / Sympozjum: Artur Pastuszek

Organizatorzy:
BWA Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Fundacja Salony

Program publiczny i komunikacja:
Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew

Produkcja:
Karolina Spiak

Identyfikacja wizualna:
DWA graphic department (Karolina Pietrzyk, Gilbert Schneider, Tobias Wenig)

Miejsca prezentacji:
BWA Zielona Góra, Fundacja Salony, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, Galeria Rektorat UZ, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Lubuski Teatr

Wystawa pod patronatem JM Rektora UZ prof. Wojciecha Strzyżewskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano z subwencji Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dofinansowano ze środków Miasta Zielona Góra.

www.biennalezielonagora.pl
@biennalezielonagora

________________


2020 Zielona Góra Biennale. Returning to the Future
15 October – 15 November 2020


Between 1963 and 1996, Zielona Góra was home to two cyclical exhibitions – the Golden Grape Exhibition and Symposium and the New Art Biennale; both, though described, remain a kind of identity myth. Can their specificity serve as a point of departure for a contemporary debate on the field of art, its active and overlooked participants, and the utopias that accompany them? Returning to the Future is as much a story about the past future as a prophetic vision of new social spaces.


The 2020 Zielona Góra Biennale consists of exhibitions, a symposium, and a public programme. Featuring several dozen artists, the event has been dedicated to micro-narratives and to artistic practices bound up with the contemporary and its topical contexts: mass protests in defence of marginalized gendered bodies, the toppling of the memorials of colonial heroes and the commemoration of the Other, or the realization of the irreversible consequences of climate change. In other words, to experiences shared by us all.


***
[ Schedule of the openieng weekend ]


﹒Thursday 15.10.2020
17:00 Returning to the future | opening of the exhibition | Museum Ziemi Lubuskiej's Nowy Wiek Gallery, Al. Niepodległości 15
18:00 Official opening of the 2020 Zielona Góra Biennale | BWA Gallery | al. Niepodległości 19
19:00 To the Aching Parts! (Manifesto) | performance by Ania Nowak | Museum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15


﹒Friday 16.10.2020
14:00 Returning to... subjective narratives | discussion with Aleksandra Kubiak, Maja A. Ngom and Ania Nowak, moderator: Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, intro: Boba Group | Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
16:00 Mending the soul, Mending the body | opening of the exhibition + performance by Ewa Zarzycka | Gallery of the Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
18:00 Baseline | presentation of the work by Paulina Komorwska-Birger and the artist talk | Rektorat Gallery of the University of Zielona Góra, ul. Licealna 9
19:00 Rooms | performance by Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak | Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5


﹒Saturday, 17.10.2020
11:00 Gęśnik | performance by Boba Group on the Gęśnik river | start: Stary Kisielin ul. Kolejowa
12:00-17:00 Now! | symposium | Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
19:00 Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud | performative lecture by Post Brothers | PWW Gallery of the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra, ul. Ogrodowa 52A  canceled


***


The main exhibition, presented at the BWA and the Museum Ziemi Lubuskiej's Nowy Wiek Gallery, features works by twenty six artists and artist collectives. These are works both by contemporary artists as well as a selection of archival works from museum collections and private archives, woven together by exhibition design by the duo Inside Job. Participating in the show are also members of the Zielona Góra art scene.
Among them are, for example, Paulina Komorowska-Birger, whose site-specific work, Baseline, can be viewed at the Rektorat Gallery, or the duo Boba Group, whose performance, Goose House, will inaugurate the exhibition at the Salony Foundation.
Complementing the programme are the exhibition Mending the Soul, Mending the Body, curated by Alicja Lewicka-Szczegóła, which focuses on self-reflective observation of daily life as exemplified by women artists who also work as academics, and the multi-site performative exhibition/installation All She Said About the Future, curated by Romuald Demidenko, which absorbs works and the urban tissue. Other parts of the project include a symposium of art critics and historians, curated by Artur Pastuszek and devoted to the suspension between agreed narrative and the intentionality of prognosis, and a full-length public programme called Vespers, Musings, a series of performative evenings that will arrange themselves into a single story about listening, about sharing the experiences of loss, grief, trauma, and violence, but also about the power of transgression.
The opening weekend will be accompanied by a series of meetings, discussions, and performances. At the same time, a virtual exhibition guide and accompanying texts will be posted on www.biennalezielonagora.pl. The Biennale will be summed up by a publication edited by Ania Batko, with essays by Dorota Jagoda Michalska and Agata Pyzik, featuring special contributions from the participating artists.


Artists:
Agata Zbylut, Aleksandra Kubiak, Ania Nowak, Anna Gapińska-Myszkiewicz, Basia Bańda, Boba Group (Yulia Drozdek, Vasilisa Nezabarom), Doireann O’Malley, Domie, Dominika Olszowy, Druga Grupa, Elżbieta Jabłońska, Emeline Depas, Ewa Zarzycka, Erna Rosenstein, Henryk Morel, Inside Job (Ula Lucińska & Michał Knychaus), Ina Valentinova, Izabella Gustowska, Jerzy Rosołowicz, Joanna Imielska, Liliana Piskorska, Maja ∀. Ngom, Magdalena Gryska, Marian Bogusz, Marian Szpakowski, Martyna Miller, Michał Bujnicki, Monika Misztal, Natalia LL, Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, Paulina Komorowska-Birger, Piotr Łakomy, Post Brothers, Przemek Pyszczek, Radosław Czarkowski, Stanisław Antosz, Stefan Papp, Stefan Słocki, Tadeusz Brzozowski, Tatjana Danneberg, Wanda Gołkowska, Zenon Polus, Zbigniew Szymoniak


Curatorial team:
Alicja Lewicka-Szczegóła, Romuald Demidenko, Wojciech Kozłowski, Tomek Pawłowski-Jarmołajew / Symposium: Artur Pastuszek

Organized by:
BWA Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Fundacja Salony

Public programme and communications:
Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew

Production:
Karolina Spiak

Graphic design:
DWA graphic department (Gilbert Schneider, Karolina Pietrzyk, Tobias Wenig)

Venues:
BWA Zielona Góra, Fundacja Salony / Salony Foundation, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Library of the University of Zielona Góra, Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych UZ / PWW Gallery of the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra, Galeria Rektorat UZ / Rektorat Gallery of the University of Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej / Museum Ziemi Lubuskiej, Lubuski Teatr / Lubuski Theatre

This exhibition is held under the patronage of the Honorable Chancellor of the University of Zielona Góra, Prof. Wojciech Strzyżewski.

Supported by the Ministry of Culture and National Heritage through the Culture Promotion Fund.
Supported by the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra.
Supported by the City of Zielona Góra.

www.biennalezielonagora.pl
@biennalezielonagora

Galeria BWA, Al. Niepodległości 19
Wracając do przyszłości

Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus), Too Dense to Sleep, 2020, środowisko wystawy, gruz, łańcuchy, słupy podporowe, piasek grafitowy, świetlówki LED, kraty ochronne, kable, wymiary zmienne. Dzięki uprzejmości artystów.
Marian Szpakowski, Kompozycja nr 2, 1963, technika mieszana, 110 x 81 cm. Dzięki uprzejmości galerii Dawid Radziszewski.
Wanda Gołkowska, Tablica kreślona, 1968, technika mieszana, płyta paździerzowa, 80 x 80 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Marian Bogusz, Fuga czarna, 1966, technika mieszana, drewno, 105 x 80 x 10 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Tadeusz Brzozowski, Troki, 1970, olej, płótno, 98,5 x 101 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Natalia Lach-Lachowicz (Natalia LL), Przestrzeń paniczna, 1989, instalacja, photocanvas formowany, krzesła, 80 x 65 x 80 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Jerzy Rosołowicz, Neutrony – Obraz VIII, 1964-1965, technika mieszana, deska, 60 x 67,5 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Zbigniew Szymoniak, Przestrzeń okazjonalna, 1981, olej, płótno, 205 x 115 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Andrzej Matuszewski, Trzydziesty pierwszy z cyklu “Relacje”, 1965, technika mieszana, płótno, 100 x 79,5 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Stanisław Antosz, Kiedy pęka grzbiet dnia wytarty do kości wieczoru wstąp na górę milczącej nocy..., 1979, olej, płótno, 80 x 99,5 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Stefan Słocki, Sonata op. nr 2, 1980, olej, płótno, 100 x 119,5 cm. Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Basia Bańda, Stwór z północy, stal, pianka, sztuczne futro, 100 x 60 x 70 cm. Dzięki uprzejmości artystki.
Ina Valentinova, Вълчи дол, 2020, gobelin tkany na pionowym krośnie, wymiary zmienne. Dzięki uprzejmości artystki.
Stanisław Antosz, Pies, 1991, pastel na kartonie, 100 x 70 cm. Kolekcja BWA Zielona Góra.
Zenon Polus, Skrzydło Ikara, 1996, blacha ocynkowana na płycie wiórowej, 465 x 110 cm. Dzięki uprzejmości Magdaleny Gryski.
Tatjana Danneberg, Should I show more interest in the world?, 2019, gwasz, druk atramentowy, zaprawa malarska, klej na płótnie, 164 x 246 cm. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Dawid Radziszewski.
Monika Misztal, Laura Palmer, 2018, olej na płótnie, 105 x 75 cm. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Pola Magnetyczne.
Monika Misztal, Sama, 2018, olej na płótnie, 150 x 100 cm. Dzięki uprzejmości artystki i galerii Pola Magnetyczne.
 

Wracając do przyszłości: Duch Domu
Tatjana Danneberg, What day is it?, 2020
Martyna Miller i Katarzyna Wojtczak (Domie), Powrót realnej zabawy, 2019, dzięki uprzejmości artystek

Aleksandra Kubiak, Prekariat: model muru, 2015
Dominika Olszowy, Duch domu, 2019, detal
 

 

 

Galeria BWA, Al. Niepodległości 19
Wracając do przyszłości: All She Said About the Future
Emeline Depas, Wolność, Rivnist’, Brüderlichkeit, 2020, dzięki uprzejmości artystki
 

 

 

Muzeum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15
Wracając do przyszłości: Czas koloru

Druga Grupa (Jacek Maria Stokłosa, Lesław Janicki, Wacław Janicki), artefakt z akcji “Kolor Druga Grupa” prezentowanej podczas V Złotego Grona, 1971. Dzięki uprzejmości Jacka Marii Stokłosy. 
Na odwrocie: DRUGA GRUPA zastrzega sobie prawa autorskie na powierzchnie pokryte kolorem “Druga Grupa”
Zygmunt Rytka, Obiekty chwilowe, 1989-2003, Kolekcja BWA Zielona Góra.
Maja A. Ngom, Słodki smak inności, 2020, instalacja, audio, ceramika, dyfuzor, lampa UV, lightbox, negatywy, papa asfaltowa, rośliny: bambus (Phyllostachys nigra), kolokazja jadalna “Taro” (Colocasia esculenta, odm. “Czarna magia”), pasiatka (Tradescantia zebrina, “Wędrujący Żyd”), włosy, wideo. Dzięki uprzejmości artystki
Maja A. Ngom, Słodki smak inności, 2020, instalacja, dzięki uprzejmości artystki
Radosław Czarkowski, NN oraz Schutzer, oba z cyklu “Covery”, 2020, akryl na płótnie, 150 X 150 cm. Dzięki uprzejmości artysty
 

 

Muzeum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15
Wracając do przyszłości: Lot donikąd
Henryk Morel, Kompozycja, 1966, Depozyt Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kolekcja Muzeum Architektury we Wrocławiu
Erna Rosenstein, Pomnik kosmonautom, 1973, Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
Piotr Łakomy, Nieprzecięty przewód (pępowina), 2020, dzięki uprzejmości artysty
Piotr Łakomy, Mały ogród lub 4VVGMZRN10MG, 2020, dzięki uprzejmości artysty

 


 

 

Galeria Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9
Baseline
Paulina Komorowska-Birger, 2020, dzięki uprzejmości artystki
 

 

 

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
Naprawa duszy, naprawa ciała

Agata Zbylut, 28 700,00 PLN, 2018-2020, dzięki uprzejmości artystki
Elżbieta Jabłońska, In statu nascendi, 2020, detal, dzięki uprzejmości artystki oraz wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy
Elżbieta Jabłońska, Rejs. Nowe Życie, 2017, dzięki uprzejmości artystki
Ewa Zarzycka, Artysta ratuje świat, 2020, audio; W procesie nieustających poprawek, 2020, dzięki uprzejmości artystki
Izabella Gustowska, z cyklu Względne cechy podobieństwa X. Światło wewnętrzne, 1985, Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej
Joanna Imielska, Zapiski Jana K. z cyklu Archeologia z mojej szuflady, 2019-2020, detal, dzięki uprzejmości artystki
Magdalena Gryska, Cichy umysł, 2020, detal, dzięki uprzejmości artystki
 


 

 

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
Wracając do przyszłości: All She Said About the Future

Przemek Pyszczek z cyklu Playground Structures, 2020, dzięki uprzejmości artysty
 

 

 

Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13
Gęśnik
Boba Group, 2020, instalacja, dzięki uprzejmości artystów