FESTIWAL CHARKOWSKIEGO PERFORMANCE / ФECTИBAЛЪ XAPЪKOBCKOГO ПEPФOPМAHCY
artyści: Youra Shtaida, Oleksiy Yalovega, Vlas Belov, Kostiantyn Zorkin i Sandro Garibashvili, WORKCAMERA (Igor Chursin), Boba-group: Yulia Drozdek i Vasilisa Nezabarom.
 
6 i 7.06. godz. 19:00