Galeria BWA serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w działaniach i wykładach w ramach pleneru IMPREZA DOBRA I RYZYKOWNA w dniach 1-3 maja 2010.
Zapraszamy również na wernisaż wystawy NIE ŚPIMY! 1 maja o godzinie 19:00. Wystawa będzie czynna do 23.05.2010.

 


 

NIE ŚPIMY! 1-23 maja 2010 r.

BWA Zielona Góra
1-23 maja 2010 r.Artyści: Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Łukasz Jastrubczak, Wojciech Kosma, Franciszek Orłowski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Paweł Sysiak, Paweł Śliwiński, Rafał Wilk, Julia Zborowska, Piotr Żyliński

Zespół kuratorski: Katarzyna Karwańska, Magdalena Nowak, Stanisław Welbel

Współpraca: Karolina Spiak

Wystawa NIE ŚPIMY! oraz plener i sympozjum IMPREZA DOBRA I RYZYKOWNA to propozycja wiosennego spotkania w twórczej i lekkiej atmosferze. Ważnym punktem odniesienia dla zielonogórskiej majówki była wystawa NIE MA SORRY, która miała miejsce jesienią 2008 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. NIE ŚPIMY! jest więc drugą odsłoną wystawy będącej wynikiem szerokich poszukiwań kuratorskich oraz podejmującej próbę zbadania polskich akademii sztuki i młodego pokolenia twórców. Dziś Pokazujemy prace wybranych artystów NIE MA SORRY, obecnie określonych, zdefiniowanych, grających istotną rolę na polskiej i europejskiej scenie artystycznej, jak również młodych twórców zaproszonych specjalnie na tę wystawę.

Inspiracją dla wystawy NIE ŚPIMY! stała się przestrzeń i artystyczna przeszłość Zielonej Góry, zachęcająca do reaktywacji idei plenerów, rozumianych nie tylko jako miejsce powstawania i wystawiania prac, ale przede wszystkim jako możliwość komunikacji i wymiany artystycznej. Podstawową wartością na czas majowego pleneru stała się wspólnota i praca kolektywna, w której udział biorą zaproszone pracownie ASP oraz artyści, muzycy, teoretycy, kuratorzy i miłośnicy sztuki. Gest włączenia pracowni do projektu jest rozwinięciem zainteresowań relacją uczeń-mistrz, która okazała się istotna dla młodego pokolenia artystów NIE MA SORRY.

W wystawie i plenerze dominują trzy osie. Pierwsza to miasto i jego miejsca zapomniane. Wystawa częściowo opuszcza white cube BWA tworząc konstelację i wielowymiarową wizję, w której łączą się różne oblicza Zielonej Góry oraz sztuka. Druga oś to pamięć o Złotym Gronie i Biennale Sztuki Nowej, wydarzeniach które ukształtowały scenę artystyczną miasta. Część artystów szczególnie zainteresowana tą historią tworzy artystyczne re-enactments i rekonstrukcje wydarzeń sprzed lat. Przeszłość stała się dla nich nie przedmiotem badań i analiz, lecz powtórzenia i przepracowywania, w wyniku czego historie zmyślone mieszają się z historiami prawdziwymi. Efekty pracy młodych twórców  zainteresowanych tradycją artystyczną Zielonej Góry zostały skonfrontowane z zachowaną dokumentacją, która raz jest poddawana obróbce (jak w przypadku archiwum Zenona Polusa z Biennale Sztuki Nowej, opracowywanego w trakcie pleneru przez jego studentów z Wydziału Artystycznego), innym razem prezentowana jako surowy zapis dokumentalny (wideo z cyklu Pracownie w Galerii Po). Trzecia oś wystawy to chęć wznowienia idei pleneru jako spotkania i pracy kolektywnej. Obecne są tematy wiecznie żywe, jak młodość, miłość i piękno, a całe spotkanie nie ma pretensji do bycia  z założenia nie ma być imprezą przeintelektualizowaną, lecz wymianą energii artystycznej odbywającą się w wiosennej atmosferze entuzjazmu.

 


PLENER IMPREZA DOBRA I RYZYKOWNA
1-3 maja 2010

1 MAJA SOBOTA
11.00 Początek działań Pracowni Rysunku Zenona Polusa i Pracowni Malarstwa Magdaleny Gryski Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
13.00 Wykład Zenona Polusa na temat Biennale Sztuki Nowej
16.30 Projekcja filmu Julii Zborowskiej Trwała parowa (kino Newa, ul. Kazimierza Wielkiego 21)
19.00 Otwarcie wystawy Nie śpimy!
20.00 Pięciominutowe projekcje pracy Sławomira Pawszaka pt. Gradient (Budynek C.H. Topaz, ul. Bohaterów Westerplatte13)
20.30 Wybór performansów Wojciecha Kosmy, m.in. 50 eu reward for fucking this up i Anal Projection oraz występ zespołu Kazimierz Górski w składzie: Łukasz Jastrubczak, Dawid Radziszewski
21.30 Koncert zespołu Galactics w składzie: Rafał Dominik, Krzysztof Czajka, Michał Jachnis (skwer przed Galerią BWA)

2 MAJA NIEDZIELA
11.00 Wykład Konrada Schillera na temat Złotego Grona
12.00 Akcja Pogo Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
15.00 Warsztaty i zajęcia prowadzone przez Wojciecha Kosmę
16.30 Projekcja filmu Julii Zborowskiej Trwała parowa (kino Newa, ul. Kazimierza Wielkiego 21)
18.00 Wykład Tymka Borowskiego i Pawła Śliwińskiego pt. Archiwum jutra
19.20 Projekcja filmu Julii Zborowskiej Trwała parowa (kino Newa, ul. Kazimierza Wielkiego 21)
21.00 Działania nocne Pracowni Interdyscyplinarnej Grzegorza Sztwiertni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pt. Wśród nocnej ciszy pracujemy w niszy

3 MAJA PONIEDZIAŁEK
11.00 Prezentacja efektów nocnych działań pracowni Grzegorza Sztwiertni
12.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz akcja Zielonogórski eksperyment (start: Galeria BWA)
15.00 Piknik i spacer trasą zaproponowaną przez Sławomira Pawszaka (start: Galeria BWA)
16.30, 19.20 Projekcja filmu Julii Zborowskiej Trwała parowa (kino Newa, ul. Kazimierza Wielkiego 21)
20.00 Koncert zespołu Anna Dymna w składzie: Agnieszka Polska, Tomasz Kowalski, Jan Plater (skwer przed Galerią BWA)

Równolegle przez cały czas pleneru trwają rozmaite akcje artystyczne, między innymi:

+ Działania pracowni Zenona Polusa i Magdaleny Gryski wokół archiwum Biennale Sztuki Nowej 
+ Performans Rafała Wilka Jak nikt nie widzi, to możemy
+ Akcje indywidualne studentów pracowni Mirosława Bałki (lokalizacje będą podawane podczas trwania pleneru)

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wydarzenie odbywa się w Galerii BWA Zielona Góra, Al. Niepodległości 19.

 
 

 

NO SLEEP!

 

1st-23rd May 

 

Artists: Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Łukasz Jastrubczak, Wojciech Kosma, Franciszek Orłowski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Paweł Sysiak, Paweł Śliwiński, Rafał Wilk, Julia Zborowska, Piotr Żyliński

 

Curatorial Team: Katarzyna Karwańska, Magdalena Nowak, Stanisław Welbel

 

Cooperation: Karolina Spiak 

 

 

The exhibition NO SLEEP! and the open air events and symposium A GOOD AND RISKY EVENT are a proposition for a spring encounter in a creative and relaxed atmosphere. An important point of reference for the Zielona Góra May Weekend event is the exhibition AIN’T NO SORRY which took place in autumn 2008 in the Museum of Modern Art in Warsaw. NO SLEEP! is thus the second instalment of an exhibition that is the product of wide-ranging curatorial investigations and an attempt to research Polish Academies of Art and the young generation of artists. Today we are showing works by selected artists from AIN’T NO SORRY currently defined as playing a significant role on the Polish and European artistic scene, as well as works of other artists specially invited to the exhibition.

The inspiration for the exhibition NO SLEEP! is the space and artistic tradition of  Zielona Góra encouraging the reactivation of the idea of artistic plein-airs understood not only as a place of the making and exhibiting of works, but above all as an opportunity for communication and exchange, as well as encounter and getting to know one another. The basic value of time spent at this open air art event is the common and collective work which will involve the participation of studios invited from Academies of the Fine Arts and artists, musicians, theoreticians, curators and people interested in art. The gesture of linking a studio to a project serves to develop an interest in the student-master relation, which turned out to be important for the young generation of artists of AIN’T NO SORRY.

At the exhibition and plein-air, will dominate three axes. The first is the city and its forgotten places. The exhibition will go beyond the bounds of the white cube of the BWA creating a constellation and a multi-dimensional vision in which many different facets of  Zielona Góra and its art will be interwoven. The second axis is a recollection of the Golden Grape and Biennale of New Art events which played a fundamental role in forming the artistic scene. A part of the artists especially interested in this history create artistic re-enactments and reconstructions of these events of the past. For them, the past is not an object of research and analyses, but of repetition and re-workings as a result of which real history merges into invented history. The effects of the work of artists interested in the artistic tradition of  Zielona Góra are confronted with the preserved documentation of these events, which on the one hand is submitted to a remodelling, as in the case of Zenon Polus' archive from the Biennale of New Art worked on during the plein-air by his students from the Artistic Department, or on the other presented in the form of a raw documentary record (the video of the cycle Studios in the Po Gallery). The third axis of the exhibition is a desire to renew the idea of the plein-air as a place of encounter and collective work. Also present are the eternal questions of youth, love and beauty, while the whole encounter does not aspire to be an over-intellectualised event, but an exchange of artistic energy taking place in an atmosphere of spring enthusiasm.Plein-Air A GOOD AND RISKY EVENT
1st -3rd May 2010

1st MAY SATURDAY
11.00 The beginning of activities of the Drawing Studio of Zenon Polus and the Art Studio of Magdalena Gryska of the Art Department of the Zielona Góra University
13.00 Lecture of of Zenon Polus on the theme of the Biennale of New Art
16.30 Projections of the film by Julia Zborowskiej titled The Long Lasting Steam in Newa Cinema, Kazimierza Wielkiego Street 21
19.00 Opening of the exhibition No sleep!
20.00 Projections of the work by Sławomir Pawszak called Gradient on the building of the Topaz Department Store, Bohaterów Westerplatte Street 13
21.00 Selected performances by Wojciech Kosma: 50 eu reward for fucking this up and Anal Projection and performance by the group Kazimierz Górski composed of: Łukasz Jastrubczak, Dawid Radziszewski
21.30 Concert by the group Galactics, composed of: Rafał Dominik, Krzysztof Czajka, Michał Jachnis (square in front of BWA Gallery)


2nd MAY SUNDAY

11.00 Lecture by Konrad Schiller on the theme of the Golden Grape
12.00 Activities of Mirosław Bałka’s Spatial Activities Department at the Academy of the Fine Arts in Poznań: the action Pogo
15.00 Workshops and exercises led by Wojciech Kosma
16.30 Projection of the film by Julia Zborowskiej titled The Long Lasting Steam in Newa Cinema, Kazimierza Wielkiego Street 21
18.00 Lecture by Tymek Borowski and Paweł Śliwiński under the title Tomorrow's Archive
19.20 Projection of the film by Julia Zborowskiej titled The Long Lasting Steam in Newa Cinema, Kazimierza Wielkiego Street 21
21.00  Night activities by the Interdisciplinary Studio of Grzegorz Sztwiertnia of the Academy of the Fine Arts in Cracow under the title In Night-Time Peace, We Work in a Niche

3rd MAY MONDAY

11.00 Presentation of the effects of the night activities of Grzegorz Sztwiertnia’s studio
12.00 Exhibition guided tour with curators and the action Zielona Góra Experiment (start in BWA Gallery)
16.30, 19.20 Projection of the film by Julia Zborowskiej titled The Long Lasting Steam in Newa Cinema, Kazimierza Wielkiego Street 21
15.00 Picnic and walk on a route proposed by Sławomir Pawszak (start in BWA Gallery)
20.00 Concert by the group Anna Dymna, composed of: Agnieszka Polska, Tomasz Kowalski, Jan Plater (square in front of BWA Gallery)

Throughout the course of the duration of the plein-air will also take place the various events, for example:

+ Activities of Zenon Polus's and Magdalena Gryska's studios concerning the archive of Biennale of New Art
+ Performance by Rafał Wilk If nobody sees, then we can
+ Actions by individual students of Mirosław Bałka’s Spatial Activities Department (whereabouts will be given during the plein-air)

If not stated differently, events are going to take place in BWA Gallery Zielona Góra, Aleja Niepodległości 19.

Translation / tłumaczenie: Benjamin Cope


PATRONAT MEDIALNY:

 

TVP Gorzów Wlkp.
Obieg
Arteon

 

SPONSOR:

 

Fast

 


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA:

 
BIS J. H. Owsianny sp. j.
Domy Towarowe Centrum
D.H. Hermes
Kino Newa
Kino Wenus
KEIM Farby Mineralne

 

oglądaj akcję pogo

akcja pogo drugie ujęcie

oglądaj koncert