Regulamin
NEWSLETTERA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Regulamin usługi NEWSLETTERA określa zasady korzystania z usługi NEWSLETTERA Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 19, NIP: 973 019 50 67, zwany dalej „BWA”.

1.2. Dane teleadresowe
Al. Niepodległości 19
65-048 Zielona Góra
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bwazg.pl

1.3. Usługa NEWSLETTERA polega na wysyłaniu przez BWA na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości, zwanych dalej NEWSLETTEREM, zawierających informacje dotyczące oferty kulturalnej BWA.

1.4. Do korzystania z usługi NEWSLETTER konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

2. NEWSLETTER

2.1. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi NEWSLETTER z BWA udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania NEWSLETTERA w formie e-mail, o którym mowa w pkt 1.3.

2.2. Newsletter zawiera informacje o ofercie kulturalnej BWA.

2.3. Newsletter wysyłany jest w zależności od kalendarza wydarzeń organizowanych przez BWA.

2.4. Każdy NEWSLETTER zawiera:
a) informację o BWA jako Nadawcy,
b) wypełnione pole „Temat”, określające treść NEWSLETTERA,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi NEWSLETTER lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika.

2.5. Usługa NEWSLETTER jest bezpłatna.

 

3. UŻYTKOWNIK

3.1. Z usługi NEWSLETTER może korzystać każda osoba fizyczna i prawna, w tym Użytkownicy, którzy na stronie www.bwazg.pl w części dotyczącej NEWSLETTERA pt. „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO” podadzą swój adres e-mail, a następnie klikną przycisk „ZAMAWIAM”. W ramach usługi na podany adres e-mail BWA wyśle e-mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu NEWSLETTERA oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi NEWSLETTER. Kliknięcie w link, znajdujący się w tym e-mailu, oznacza akceptację Regulaminu NEWSLETTERA BWA oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez BWA, co jest równoznaczne z zawarciem umowy
o korzystanie z usługi NEWSLETTER.

3.2. Użytkownik jest zobligowany do podania w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail do świadczenia usługi NEWSLETTER.

3.3. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, o którym mowa w pkt 3.1. powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy mailingowej w celu jego wykorzystywania do wysyłania Użytkownikowi NEWSLETTERÓW.

 

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 19, NIP 973-01-95-067.

4.2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.

4.5. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

4.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

4.7.Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

4.8.Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

4.9. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

4.10. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udostępniania mu usługi newslettera poprzez wysłanie pustego maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Umowa o korzystanie z usługi NEWSLETTER zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

5.3. Reklamacje dot. usługi NEWSLETTER należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą bezpośrednio na adres BWA podany w Regulaminie w pkt 1.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, co jest niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze NEWSLETTER. BWA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.4. BWA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.bwazg.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie NEWSLETTERA na adres e-mail podany podczas rejestracji wraz informacją zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5.5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od chwili poinformowania o zmianach w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

5.6. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.bwazg.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Zapraszamy do subskrypcji!
Zespół BWA