kuratorka: Marta Czyż
otwarcie: 8.04 / 19:00
oprowadzanie kuratorskie z udziałem artysty: 9.04 / 14:00
wystawa czynna do: 8.05.2022


Юрій Білей
ПРИЙШОВ, ПОБАЧИВ, ЗАПЛАКАВ
кураторка: Марта Чиж

відкриття 8.04, о 19:00
виставка можна відвідати до 8.05.2022
кураторська екскурсія з участю художника 9.04, о 14:00


english below
переклад українською мовою нище

PL

Wystawa Yuriya Bileya to opowieść o nowym domu artysty, o emigracji do Polski.
To historia wieloetapowego i złożonego procesu przekraczania barier kulturowych i językowych. Biley opisuje swój nowy dom tematami, które odpowiadają szeregowi własnych doświadczeń. Mieszają się one ze sobą i uzupełniają. Na wystawie zobaczymy zestawienie prac, stworzonych w ciągu ostatnich sześciu lat życia w Polsce. Podejmuje na niej wątki dotyczące jego statusu społecznego, które rozgrywają się na trzech płaszczyznach – politycznej, zawodowej i tożsamościowej. Tytuł budują trzy słowa, które odnoszą się do trzech etapów emigranckiego życia.
“Przybyłem” jest miłym, romantycznym początkiem. Biley przeprowadził się do Polski z powodów miłosnych, po tym jak podczas Biennale w Wenecji w 2015 roku poznał swoją przyszłą żonę. “Zobaczyłem” to proces poznawania nowego kraju, środowiska i znajomych. Artysta pierwszy raz spotkał się z różnego rodzaju wyzwaniami, problemami, pozytywnymi i złymi doświadczeniami. Trzecia część, “zapłakałem”, opowiada o momencie, w którym artysta ma już własne przemyślenia, nabiera odwagi i zaczyna wypowiadać się na temat swojego nowego domu. Wystawa jest o Polsce widzianej oczami artysty, tej przyziemnej i tej wyobrażonej, takiej, którą chciałby widzieć. Prace Bileya są pełne subtelności i nie mówią jednoznacznie o pochodzeniu ich autora. Artysta pracuje z tematem polskości, pokazuje jak Polska jest postrzegana przez kogoś, kto nie jest Polakiem. Dobitnie komentuje nasze aktualne problemy społeczne, które siłą rzeczy dotykają go też bezpośrednio. Wystawa nie opowiada zatem o granicach i różnicach, ale o ich płynności i przenikaniu się.

 

bio

YURIY BILEY

ur. 1988 w Użhorodzie (Zakarpacie, Ukraina). Artysta wizualny i kurator. W 2011 roku ukończył studia na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2015 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Praktyka artysty skupia się na tematach związanych z doświadczeniem emigracji. Biley tworzy instalacje, cyfrowe kolaże i grafiki, prace o charaketrze postkonceptualnym, realizuje działania postartystyczne. Poza tematem emigracji, prace są reakcją na bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Zawierają się w nich wyobrażenia o świecie pozbawionym fundamentalnych dzisiaj problemów. Projekty opierają się na osobistych doświadczeniach, które artysta buduje za pomocą zapożyczeń i cytatów. Interesuje go tekst i wpływ języka jako czynnika kulturotwórczego. W komunikatach odczytujemy postawę obywatelską i stałe odnoszenie się do wątków tożsamościowych autora.

W 2012 i 2019 był stypendystą programu Ministra Kultury “Gaude Polonia”. W 2021 roku został nominowany do najważniejszej ukraińskiej nagrody dla młodych artystów/ek PinchukArtPrize, która będzie miała swoją odsłonę na wystawie zorganizowanej przez PinchukArtCenter w 2022 roku. W 2022 roku otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia.
Współzałożyciel i członek Open Group (od 2012), laureat nagrody specjalnej i głównej PinchukArtPrize (2013, 2015, Kijów) oraz uczestnikj wystawy w pawilonie narodowym Ukrainy na 56. Biennale Sztuki i w programie towarzyszącym 57. Biennale Sztuki w Wenecji. W 2019 roku Open Group była kuratorem ukraińskiego pawilonu w ramach 58. Biennale Sztuki w Wenecji. Biley jest także współtwórcą ZA*Grupy, której praktyka opiera się na badaniu tematu doświadczenia migracji do Polski. Jest też kuratorem i współzałożycielem dwóch galerii: Detenpyla – Lwów (od 2011) i NOWY ZŁOTY – Wrocław (od 2019).
Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Chersoniu (Ukraina), Galerii Labirynt w Lublinie, prywatnych kolekcjach, oraz w depozycie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

MARTA CZYŻ

ur. 1982 w Warszawie. Historyczka sztuki, kuratorka i krytyczka. W grudniu 2019 roku poznała Yuriya Bileya. Od tej znajomości zaczęła interesować się sztuką ukraińską. Zaczęła też współpracować z Yuriyem, zapraszać go do udziału w wystawach oraz planować wspólne, kuratorskie projekty. Wystawa “Przybyłem, zobaczyłem, zapłakałem” jest nieprzypadkowo realizowana przez Martę Czyż i jest konsekwencją jej zainteresowań oraz stałej i wnikliwej obserwacji sztuki Yuriya Bileya.

_______________________________
Autorką identyfikacji wizualnej wystawy jest Ola Jasionowska.

 

 

ENG

opening 8.04, 7 pm
exhibition open until 8.05.2022
guided tour with curator and the artist 9.04, 2 pm

Yuriy Biley
CAME, SAW, CRIED
curator: Marta Czyż

Yuriy Biley's exhibition is a narrative about the artist's new home, about emigration to Poland. It is a story of a multistage and complex process of transgressing cultural and language barriers. Biley describes his new home with themes which correspond to a series of his own experiences. They mix and complement each other. In this exhibition we will see a compilation of works created over the last six years of living in Poland. In it, he addresses themes relating to his social status, which play out on three levels – political, professional and identity. The title, which is built up by three words, refers to the three stages of emigrant life. "Came" is a nice, romantic beginning. Biley moved to Poland for love reasons, after he met his future wife at the Venice Biennale in 2015. "Saw" is the process of getting to know a new country, environment and friends. The artist first encountered different kinds of challenges, problems, positive and bad experiences. The third part, "Cried" tells about the moment when the artist has already had his thoughts, gained courage and started to express himself about his new home. The exhibition is about Poland as seen through the eyes of the artist, the mundane and the imagined, the one he would like to see. Biley's works are full of subtleties and do not speak unequivocally about their author's origins. The artist works with the theme of Polishness, showing how Poland is perceived by someone who is not Polish. He clearly comments on our current social problems, which inevitably also affect him directly. Thus, the exhibition is not about borders and differences, but about their fluidity and interpenetration.

 

bio

YURIY BILEY

born in 1988 in Uzhhorod (Zakarpatian region, Ukraine). In 2011 graduated from the National Academy of Arts in Lviv. Since 2015 he lives and works in Wroclaw (Poland). Visual artist and curator.
The artist's practice focuses on themes related to the experience of emigration. Most of his projects are based on personal experiences, which he constructs through borrowings and quotations. He is interested in text and the influence of language as a cultural factor. He creates installations, collages and works of a post-artistic character. Beyond the theme of emigration, the works are a reaction to current social and political events. They contain images of a world lacking today's fundamental problems. The projects are based on personal experiences, which he constructs by borrowings and quotations. He is interested in text and the influence of language as a cultural factor. In his announcements we read a civic attitude and constant reference to the motifs of the author's identity.

In 2012 and 2019 he was a scholarship holder of the "Gaude Polonia" program of the Minister of Culture (Poland). In 2021 he was nominated for the most important Ukrainian award for young artist(s) PinchukArtPrize, which will be unveiled at an exhibition organized by PinchukArtCenter in 2022. In 2022 he received the scholarship of the Mayor of Wroclaw.

Co-founder and member of Open Group (since 2012), winner of the PinchukArtPrize Special and Main Prize (2013, 2015, Kiev) and participant in the exhibition in the National Pavilion of Ukraine at the 56th Art Biennale and in the accompanying program of the 57th Venice Art Biennale. In 2019, Open Group curated the Ukrainian pavilion at the 58th Venice Art Biennale. Biley is also the co-founder of ZA*Group (foreign artists living in Poland), whose practice is based on exploring the theme of the polish migration experience. He is also the curator and co-founder of two galleries, Detenpyla – Lviv, Ukraine (since 2011) and NEW GOLD – Wroclaw, Poland (since 2019).

The artist's works are in the collections of the Labirynt gallery, Lublin (Poland), Museum of Contemporary Art in Kherson (Ukraine) and in private collections.

 

MARTA CZYŻ

born 1982 in Warsaw. Art historian, curator and critic. In December 2019, she met Yuriy Biley. From this acquaintance she began to take interest in Ukrainian art. She also began to collaborate with Yuriy, inviting him to participate in exhibitions and planning joint curatorial projects. The exhibition “Came, Saw, Cried”' is not a coincidence realized by Marta Czyż and is the consequence of her interest and constant and thorough observation of Yuriy Biley's art.

_______________________________
Graphic design by Ola Jasionowska.

 

UKR

відкриття 8.04, о 19:00
виставка можна відвідати до 8.05.2022
кураторська екскурсія з участю художника 9.04, о 14:00

Юрій Білей
ПРИЙШОВ, ПОБАЧИВ, ЗАПЛАКАВ
кураторка: Марта Чиж

Виставка Юрія Білея – це розповідь про новий дім художника, про еміграцію в Польщу. Це історія багатоетапного процесу подолання культурних і мовних бар'єрів. Білей описує свій новий дім за допомогою тем, які відповідають ряду його власних переживань. Вони з'єднуються і доповнюють один одного. На виставці побачимо підбірку робіт, створених за останні шість років життя в Польщі. Автор досліджує теми, пов'язані з його соціальним статусом, які розігруються на трьох рівнях – політичному, професійному і ідентичності. Назва, що складається з трьох слів, відсилає до трьох етапів життя емігранта. "Прийшов" – приємний, романтичний початок. Білей переїхав в Польщу з любовних причин, після того, як він зустрів свою майбутню дружину на Венеціанській бієнале 2015 року. "Побачив" – це процес пізнання нової країни, контексту, середовища і друзів. Художник вперше стикається з різноманітними викликами, позитивним та негативним досвідом. Третя частина, "Заплакав", розповідає про момент переосмислення контексту, художник набрався сміливості і почав говорити про свій новий дім. Виставка присвячена Польщі, побаченій очима автора, буденній і уявній, тій, яку він хотів би побачити. Роботи Білея повні тонкощів і не говорять однозначно про походження їх автора. Художник працює з темою польськості, показуючи, як Польща сприймається людиною, яка не є поляком. Влучно коментує сучасні соціальні проблеми, які неминуче зачіпають і його самого. Саме тому виставка не присвячена межам і відмінностям, а їх плинності і взаємопроникненню.

 

біо


ЮРІЙ БІЛЕЙ

народився 1988 р. в Ужгороді. В 2011 році закінчив Львівську національну академію мистецтв. Візуальний художник і куратор. З 2015 року живе і працює у Вроцлаві (Польща).
У своїй практиці художник звертається до досліджень тем, пов'язаних з досвідом еміграції. Білей створює інсталяції, цифрові колажі і графіки, працює в пост концептуальному ключі і займається пост художньою практикою. Крім теми еміграції, роботи є реакцією на поточні соціальні і політичні події. Вони містять образи світу, позбавленого фундаментальних проблем сучасності.
Проекти базуються на особистому досвіді, який художник часто вибудовує за допомогою запозичень і цитат. Його цікавить текст і вплив мови як культурного чинника. В роботах прочитується громадянська позиція і постійне звернення до власної ідентичності.

В 2012 та 2019 році був стипендіатом програми міністра культури Польщі “Gaude Polonia”. У 2021 році був номінований до премії для молодих українських художників PinchukArtPrize. А в 2022 році отримав річну стипендію від мера Вроцлава (Польща).
Співзасновник та учасник Відкритої групи (з 2012), володар спеціального та головного призу PinchukArtPrize (2013, 2015, Київ), учасник виставки в Національному павільйоні України на 56-й бієнале та в рамках паралельної програми 57-ї Венеціанської бієнале. А в 2019 році Відкрита група була куратором Національного павільйону України на 58-й Венеційській бієнале. Білей також є співзасновником ZA*Group, (* іноземні художниці та художники, які проживають у Польщі), практика якої базується на дослідженні теми міграції до Польщі. Працює куратором та є співзасновником двох галерей: Detenpyla – Львів (з 2011 року) та НОВИЙ ЗЛОТИЙ (NOWY ZŁOTY) – Вроцлав, Польща (з 2019 року).
Роботи художника знаходяться в колекції Музею сучасного мистецтва в Херсоні, галереї Лабіринт в Любліні, Польща, приватних колекціях, а також у депозиті Центру польської скульптури в Оронську, Польща.

 

МАРТА ЧИЖ

народилася 1982 році в Варшаві. Мистецтвознавиця, кураторка та критикиня. В грудні 2019 року познайомилася з Юрієм Білем. З того моменту почала цікавитись українським мистецтвом, та співпрацювати з Юрієм, запрошуючи його до участі в виставках та плануючи спільні кураторські проекти. Виставка "Прийшов, Побачив, Заплакав" не випадково кураторована Мартою Чиж, є результатом постійного та ретельного спостереження за творчістю Юрія Білея.

_______________________________
Авторка візуальної ідентифікації - Оля Ясіоновська.

 

 

 
zdjęcia z wernisażu, 8 kwietnia 2022

 

zdjęcia z oprowadzania kuratorskiego z udziałem artysty, 9 kwietnia 2022

 
dokumentacja ekspozycji

fot. Piotr Czyż, Karolina Spiak 

 

 

 

 

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.